Rodzina Zastępcza

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oferują dzieciom szansę na normalne dzieciństwo i lepszy start w życiu. Dzieci, które nie mogą mieszkać w swoich domach rodzinnych, znajdują wsparcie w rodzinach zastępczych. To trudna sytuacja, wymagająca zaangażowania dorosłych w zapewnienie jak najlepszego otoczenia dla tych dzieci.

Pomoc rodzinna zastępcza to czasowe wsparcie dla dzieci i często również dla ich rodzin biologicznych w trudnych sytuacjach życiowych. Rodzice zastępczy muszą być świadomi, że dziecko może wrócić do swojej rodziny, jeśli ta pokona kryzys.

Kim jest rodzic zastępczy? Rodzic zastępczy to osoba, która przejmuje tymczasową opiekę nad dzieckiem w trudnych sytuacjach, gdy rodzice biologiczni są stałe lub czasowe pozbawieni praw rodzicielskich przez decyzję sądu. Mogą to być zarówno pary, małżeństwa, jak i osoby żyjące samodzielnie. Osoba pełniąca rolę rodzica zastępczego może być spokrewniona z dzieckiem lub spoza jego najbliższego kręgu rodzinnego. Osoba ta może również formalnie zostać rodzicem zastępczym zawodowym poprzez podpisanie umowy z Miastem Poznań

Jak zostać rodzicem zastępczym? Osoby zainteresowane pełnieniem roli rodzica zastępczego lub utworzeniem rodzinnego domu dziecka muszą przejść odpowiednie szkolenia, które przygotują je do tej funkcji. Organizatorem tych szkoleń jest Miasto Poznań, a konkretnie Centrum Wspierania Rodzin. Kandydaci mogą mieć własne dzieci, zarówno dorosłe, jak i nieletnie, lub w ogóle ich nie posiadać. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie odpowiednich warunków mieszkaniowych, które umożliwią zamieszkanie z kolejnym dzieckiem. Kluczowe cechy, jakie powinny wyróżniać kandydata, to gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy, cierpliwość oraz wrażliwość na potrzeby dziecka. Rodzic zastępczy musi być świadomy dobra dziecka, jednocześnie szanując jego prawo do utrzymania kontaktów z rodzicami biologicznymi.